Novetat Curs 2023/2024

Seguretat Social

A partir d’aquest curs (2023/2024), se li sol·licitarà el seu número d’afiliació a la Seguretat Social quan es matricule d’una assignatura de pràctiques externes curriculars en Grau o Màster Oficial; si no ho tinguera, pot obtindre-ho utilitzant el següent enllaç.

En la Disposició addicional cinquantena segona del Reial decret legislatiu 8/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei General de la Seguretat Social. Es regula la “Inclusió en el sistema de Seguretat Social d’alumnes que realitzen pràctiques formatives o pràctiques acadèmiques externes incloses en programes de formació.”

Pel que, a partir de l’1 de gener de 2024 (segons el que s’estableix en el Reial decret llei 5/2023, de 28 de juny), serà obligatori donar d’alta en Seguretat Social com assimilades a treballadors per compte d’altri, als i les estudiants que es troben en la situació referida en el punt anterior.

Per a qualsevol dubte o aclariment sobre la seua situació personal, respecte a la Seguretat Social, pot contactar amb aquest organisme, més informació en aquest enllaç

CONVENIS DE PRÀCTIQUES PER A GRAU, MÀSTER

El Practicum o Pràctiques és una assignatura troncal, obligatòria o optativa inclosa en el Pla d’Estudis d’algunes de les titulacions oferides per la UNED. El caràcter aplicat de les pràctiques professionals requereix l’establiment de convenis de cooperació educativa entre la UNED i determinades institucions, empreses i entitats públiques o privades en les quals es realitzen activitats pròpies de les titulacions cursades pels estudiants i que compten amb professionals especialitzats que puguen supervisar la seua formació en centres de treball reals.

PASSOS PER A TRAMITAR LA DOCUMENTACIÓ DEL PRACTICUM:

PAS 1. Comprovar si ja es va signar amb anterioritat un conveni de cooperació educativa entre l’organització i la UNED, consultant el llistat de convenis ja existent.

PAS 2. Si no existira Conveni, completar per triplicat el formulari per a nous convenis que ha d’estar firmat en tots els fulls pel centre col·laborador.

Per a algunes titulacions, en l’annex I del conveni l’apartat del Projecte Formatiu pot vindre predeterminat pel Vicerectorat d’Ordenació Acadèmica i Professorat.

Abans d’omplir el Formulari consulte el document (Guia) que corresponga a la seua titulació i incloga eixa informació en el Formulari del Projecte Formatiu. Els següents formularis es poden prendre com a referència per a elaborar el projecte formatiu del grau corresponent, però el formulari del projecte formatiu ha de reflectir les caracteristiques propies de la empresa i el puesto de práctiques.

Ejemple de projecte formatiu Psicologia, Treball Social, Pedagogia, Educació Social, Economia, ADE, Turisme y Màster de Formació del Profesorat.

PAS 3. A més, tots els alumnes emplenaran la fitxa de gestió de dades (només 1 còpia).

PAS 4. Presentar Conveni i Projecte Formatiu (annex) en el centre col·laborador perquè les ferma el seu representant en totes les pàgines, i en l’última del conveni, en el lloc indicat, incloure el segell (excepte en aquells que no dispose d’ell), per a validar que es coneixen i accepten totes les clàusules.

Entregar el conveni i l’annex signat en cadascuna de les 7 fulles

PAS 5. Entregar el conveni i l’anenex signat en cadascuna de les 7 fulles i la fitxa de gestió de dades en la secretària del Centre de la UNED o al tutor/a de el Practicum que li corresponga que seran remeses al Director per a la seua signatura i posteriorment, s’enviarà una còpia per correu postal al centre col·laborador, una altra còpia al Vicerectorat d’Ordenació Acadèmica de la UNED i la tercera serà arxivada en el Centre Associat. Abans d’iniciar les pràctiques l’alumne ha d’estar matriculat i haver rebut el vistiplau del seu tutor de la UNED, ja que la protecció per accident del Segur Escolar s’estén als estudiants que estiguen realitzant pràctiques professionals en institucions o empreses sempre que aquestes hagen sigut organitzades o autoritzades per la Universitat. Per a aquells estudiants que no estiguen coberts pel Segur Escolar en superar els 28 anys, la UNED té subscrita, segons la normativa vigent, una pòlissa d’assegurança de Responsabilitat Civil i una d’Accidents que cobrirà les seues activitats durant el període en què estiguen realitzant les pràctiques en institucions o empreses. Perquè aquestes cobertures siguen efectives és necessari que l’estudiant estiga matriculat en el Practicum i que haja rebut l’autorització per part del seu tutor/a de la UNED sobre la idoneïtat del centre en relació als objectius del Practicum. Encara que l’estudiant ha de tenir en compte aquestes dues condicions prèvies per a l’inici de les pràctiques, la tramitació de nous convenis es pot fer amb antelació a aqueix moment, si fóra evident la idoneïtat del centre col·laborador seleccionat. La signatura per part de l’Adreça de la UNED d’Alzira-València queda supeditada al fet que es respecten escrupolosament totes aquestes instruccions.

PAS 6. Per als graus de Psicologia, Pedagogia, Educació Social, Treballs Social i per al Màster de Formació del Professorat, la Llei Orgànica 1/1996, de 15 de gener, de Protecció Jurídica del Menor, de modificació parcial del Codi Civil i de la Llei d’Enjudiciament Civil (BOE del 17); i la Llei 26/2015, de 28 de juliol de modificació del sistema de protecció a la infància i a l’adolescència, estableixen que “serà requisit per a l’accés i exercici a les professions, oficis i activitats que impliquen contacte habitual amb menors, el no haver sigut condemnat per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnidad sexual, que inclou l’agressió i abús sexual, assetjament sexual, exhibicionisme i provocació sexual, prostitució i explotació sexual i corrupció de menors, així com per tracta d’éssers humans”. Amb la finalitat de donar compliment a aquesta disposició, qui pretenga l’accés a tals professions, oficis o activitats haurà d’acreditar l’absència d’antecedents mitjançant l’aportació d’una certificació negativa del Registre Central de delinqüents sexuals.