NORMATIVA

Qui pot utilitzar el servei de préstec?

Els estudiants de la UNED, els professors-tutors, el personal d’administració i serveis, i altres persones externes a la Universitat degudament autoritzades.

Quins documents es poden portar en préstec?

Poden portar-se qualsevol document (llibre, vídeo, CD-ROM, disquet, etc.) que no estiga exclòs de préstec. El material que no pot eixir en préstec està assenyalat amb un punt o cinta roja en el llom. També estan exclosos de préstec els diccionaris, obres de referències i consulta (assenyalat amb un punt verd), publicacions periòdiques i monografies de difícil reposició.

Què s’ha de fer per a traure documents en préstec?

Per a fer ús del servei de PRÉSTEC han de donar-se d’alta com a usuaris de la biblioteca. Per a açò hauran de lliurar l’imprès de sol·licitud i acreditar-se com a alumne de la UNED mostrant el resguard del pagament de la matrícula. En el termini d’una setmana podran fer ús del servei de préstec amb el carnet d’estudiant. Els alumnes/as del curs anterior únicament han de mostrar el resguard del pagament de la matrícula per a poder actualitzar la vigència del préstec en la base de dades, no obstant açò podran retirar documents en préstec amb el carnet del curs anterior fins al 30 de novembre de cada any.

És totalment imprescindible presentar el carnet d’estudiant, en cas contrari no podran fer ús del servei de préstec .A tots els usuaris de la biblioteca se’ls facilitarà un nombre personal que els permetrà realitzar reserves i consultar la seua fitxa d’usuari a través d’Internet.

Quants documents es poden tenir i durant quant temps?

El préstec és limitat, les obres de referència i consulta així com les publicacions periòdiques no es presten. De la mateixa manera, els manuals de les assignatures –els textos base- en la mesura que comptem amb més d’un exemplar podran ser materials de préstec, però sempre quedarà un exemplar per a la consulta. El termini del préstec així com el nombre d’exemplars es pot consultar en les següents taules.

Es pot prorrogar el termini del préstec?

El material susceptible de préstec es pot renovar una sola vegada, sempre que no haja sigut sol·licitat per un altre usuari. En aquest últim cas, s’ha de retornar rigorosament en la data establida. La durada màxima d’un préstec, per tant, pot ser de dues setmanes improrrogables.

Es pot fer reserves?

Es pot reservar un document que es troba en préstec. Les reserves es realitzen a través d’un formulari que trobaran en el catàleg de la biblioteca.

No poden fer reserves dels documents que es troben disponibles en la biblioteca. D’altra banda, les reserves quedaren anul·lades si en un termini de 24 hores després d’avisar-los no han passat a arreplegar-ho.

Altres condicions del préstec que han de tenir en compte

En el cas de renovacions, també les poden realitzar vostès mateixos a través del catàleg de biblioteques UNED, accessible des d’Internet. Per a fer-ho, necessiten el nombre de DNI i PIN (nombre d’identificació personal que se’ls facilitarà en donar-se d’alta)

Han de vetlar per la bona conservació dels documents que tinguen en préstec i advertir al personal de la biblioteca de qualsevol desperfecte que hagen observat.

Devolucions

Els documents han de retornar-los dins del termini establit. Si no poden desplaçar-se a la biblioteca, els poden enviar per correu, missatger, o pot portar-los una altra persona per vostès.

Què passa si s’incompleixen les normes de préstec?

El prestatari està obligat a retornar les obres que li han sigut prestades i restituir les que experimenten pèrdua o notable deterioració. L’incompliment d’aquesta obligació comportarà la pèrdua del dret de préstec.

El fet de no retornar el material en préstec en el terme previst serà sancionat amb la suspensió del servei de préstec durant el mateix nombre de dies que s’haja extralimitat aquest terme per cada document. En cas de ser reincident la sanció serà per a la resta del Curs Acadèmic.

El personal de la biblioteca es reserva el dret d’aplicar sancions extraordinàries per faltes greus o per faltes que hagen suposat un alt perjudici a altres usuaris.

TAULES DE PRÉSTECS
ESTUDIANTS I ESTUDIANTS SÈNIORS
  Ejemplars Període Renovació
 Material de dipòsit 3 1 mes 1
 Material de sala
3 1 semana 1
 Audiovisuals 3 1 semana No
Reserves * 2
 Total préstecs 9
ESTUDIANTS AMB 2 CARRERES
  Ejemplars Període Renovació
Material de dipòsit 2 15 días 1
Material de sala
4 1 semana 1
Audiovisuals 3 1 semana No
 Reserves * 2
 Total préstecs 9
DOCTORANDS I INVESTIGADORS, POSTGRAU, BECARIS I PAS
  Ejemplars Període Renovació
 Material de dipòsit 7 1 mes 1
 Material de sala
2 1 semana 1
 Audiovisuals 3 1 semana No
 Reserves * 2
 Total préstecs 12