El RGPD (Reglament General de Protecció de Dades), regula en el seu article 30 el denominat “Registre d’activitats de tractament”  i estableix que cada responsable i, en el seu cas, l’encarregat del tractament, portaran un registre de les activitats de tractament efectuades sota la seua responsabilitat.

Segons el RGPD, “Tractament” és qualsevol operació o conjunt d’operacions realitzades sobre dades personals o conjunts de dades personals, efectuades o no mitjançant procediments automatitzats, com la recollida, registre, organització, estructuració, conservació, adaptació o modificació, extracció, consulta, utilització, comunicació per transmissió, difusió o qualsevol altra forma d’habilitació d’accés, acarament o interconnexió, limitació, supressió o destrucció”.

En desenvolupament del Reglament, les Universitats Públiques faran públic un inventari de les seues activitats de tractament, accessible per mitjans electrònics, en el qual constarà la informació establida en l’art. 30 del RGPD i la seua base legal.

El Centre Associat Alzira-València “Francisco Tomás i Valent” és responsable del tractament de les següents activitats de tractament:

Cita prèvia: Gestió de les sol·licituds de cita prèvia per a rebre atenció presencial en la Seu de València realitzades pels interessats des de la pàgina web del Centre Associat Alzira-València a la UNED.

Gestió econòmica i inventari: Gestió integral dels processos econòmics i fiscals, així com la seua comptabilitat pressupostària i financera i la gestió d’inventari de béns mobles i immobles.

Llibreria: Reserva i venda de llibres i materials didàctics tant presencialment com a través de la pàgina web www.libreriaunedvalencia.es.

Protocolo: Agenda amb les dades necessàries per a gestionar les relacions institucionals i de comunicació del Centre.

Queixes, suggeriments i felicitacions: Registre i tramitació de les queixes, suggeriments i felicitacions presentades en relació amb l’actuació del Centre Associat Alzira-València a la UNED d’acord amb els previst en la Llei 39/2015 i la Llei 40/2015.

Recursos humans: Gestió integral dels processos de recursos humans del personal laboral i professors-tutors del Centre Associat Alzira-València a la UNED i de funcionaris i personal laboral d’Entitats Públiques adscrits a aquest.