El Reglament Europeu General de protecció de dades (RGPD), regula l’exercici dels drets de l’interessat i afig, a l’anterior legislació, nous drets que milloren la capacitat de decisió i control dels ciutadans sobre les seues pròpies dades personals.

Als tradicionals drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició (ARCO) s’incorporen els següents: el dret a la portabilitat de les dades, el dret a la limitació en el tractament i el dret de supressió (dret a l’oblit), que s’ha considerat com una manifestació del dret de cancel·lació i oposició a l’entorn d’Internet, fruit de l’avanç tecnològic.

Davant la sol·licitud d’exercici de drets, el responsable del tractament haurà de resoldre les sol·licituds sense dilació indeguda i com a màxim en el termini d’un mes, a partir de la recepció de la sol·licitud i explicant els motius en cas que no fora atesa. Aquest termini podrà prorrogar-se altres dos mesos, en cas necessari per la complexitat de la resolució. En aquest últim supòsit haurà de notificar, a l’interessat, aquesta ampliació dins del primer mes.

El Centre Associat Alzira-València a la UNED, per a facilitar l’exercici d’aquests drets de manera gratuïta, posa a la disposició dels interessats un formulari.

MITJANS DE PRESENTACIÓ DE LES SOL·LICITUDS

Un vegada emplenat el Formulari per a l’exercici dels drets en matèria de protecció de dades , es podrà presentar en la secretaria d’alguna de les nostres seus (València, Alzira, Gandia, Xàtiva, Sagunt i Ontinyent), juntament amb la fotocòpia del seu DNI, o es podrà enviar per correu a l’adreça dpd@valencia.uned.es, adjuntant còpia del seu DNI.

DRETS EN MATÈRIA DE PROTECCIÓ DE DADES

Dret d’accés: Permet al titular de les dades conéixer i obtindre informació sobre les seues dades de caràcter personal sotmesos a tractament:

– Còpia de les dades personals objecte de tractament.

– Les finalitats del tractament, categories de dades personals que es tracten i de les possibles comunicacions de dades i els seus destinataris.

– De ser possible, el termini de conservació de les teues dades.

– Del dret a sol·licitar la rectificació o supressió de les dades, la limitació al tractament o oposar-se a aquest.

– Del dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control.

– Si es produeix una transferència internacional de dades.

– De l’existència de decisions automatitzades (incloent perfils), la lògica aplicada i conseqüències d’aquest tractament.

Dret de rectificació: Permet al titular de les dades sol·licitar la rectificació d’aquests:

– Quan siguen inexactes.

– Quan estiguen incomplets.

Dret de supressió (el “dret a l’oblit”): Permet al titular de les dades sol·licitar la supressió d’aquests:

– Per tractament il·lícit de dades.

– Per la desaparició de la finalitat que va motivar el tractament o recollida.

– Per revocació del consentiment.

– Per oposició del titular al seu tractament.

Dret a la limitació del tractament: Permet al titular de les dades:

– Sol·licitar la suspensió del tractament quan s’ha impugnat l’exactitud de les dades, mentre es verifica aquesta exactitud pel responsable i quan l’interessat ha exercitat el seu dret d’oposició al tractament de dades, mentre es verifica si els motius legítims del responsable prevalen sobre l’interessat.

– Sol·licitar la conservació de les dades si el tractament és il·lícit i l’interessat s’opose a la supressió de les seues dades i sol·licite en el seu lloc la limitació del seu ús i si les dades es necessiten per a la formulació, exercici o defensa de reclamacions.

Dret d’oposició: Permet al titular de les dades personals l’oposició al tractament:

– Per motius relacionats amb la seua situació personal, haja de cessar el tractament de les seues dades llevat que s’acredite un interés legítim, és a dir necessari per a l’exercici o defensa de reclamacions.
– Quan el tractament tinga per objecte el màrqueting directe.

Dret a la portabilitat de les dades: Permet al titular de les dades personals:

– Rebre les dades personals facilitades en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica, i poder transmetre’ls a un altre responsable, sempre que siga tècnicament possible.

RECLAMACIÓ DE TUTELA DE DRETS DAVANT L’AGÈNCIA DE PROTECCIÓ DE DADES

Si el responsable del tractament no dona curs a la sol·licitud de l’interessat, l’informarà sense dilació, i a tot tardar transcorregut un mes de la recepció de la sol·licitud, de les raons de la seua no actuació i de la possibilitat de presentar una reclamació davant L’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.aepd.es)

Els interessats podran posar-se en contacte amb la Delegada de protecció de dades del centre pel que respecta a totes les qüestions relatives al tractament de les seues dades personals i a l’exercici dels seus drets.

CÒMPUT DE TERMINIS

Els terminis, a l’ésser per mesos, es computaran de data a data.
Nota: Tinga’s en compte el calendari d’aquest Centre Associat Alzira-València a la UNED aprovat per a l’any en curs, per al còmput dels terminis referent als períodes vacacionals del personal.