La nostra Missió és que tots els ciutadans/as del nostre entorn tinguen accés flexible al coneixement relacionat amb l’educació superior, mitjançant la modalitat d’aprenentatge semipresencial i a distància, i al desenvolupament professional i cultural de major interès social.

Per a això integrem:

• Directrius metodològiques de la Seu Central.

• Estratègies educatives aprovades per la Junta Rectora del Centre Associat.

• Iniciatives i demandes de la societat.

• Avanços en qualitat i tecnologia.

• Ofertes formatives de la xarxa de centres de la UNED.

ESTUDIS OFICIALS

Graus EEES

ENSENYAMENTS NO REGLATS

DRETS DELS ESTUDIANTS

• A la llibertat d’expressió, reunió, representació i associació en l’àmbit universitari.

• A sol·licitar l’actuació del Defensor Universitari per a garantir els seus drets mitjançant els procediments adequats.

• A ser orientats i assistits en els estudis triats pel professorat amb els mitjans d’ensenyament més adequats en les assignatures tutoritzades.

• A disposar en cada disciplina del material didàctic complet i adequat a la metodologia de l’ensenyament a distància.

• A tenir accés, al començament del curs, de manera gratuïta, a la informació sobre els ensenyaments, les modalitats tutorials i criteris d’avaluació d’assignatures i el calendari de les proves.

• A ser avaluats objectivament en el seu rendiment acadèmic, obtenir revisió de la qualificació conforme a les normes i rebre la seua notificació dins dels terminis establits.

• A col·laborar en les tasques d’investigació tal com està regulat en els estatuts.

• A participar en els òrgans col·legiats de govern de la UNED a través dels seus representants.

DEURES DELS ESTUDIANTS

• Exercir la seua condició amb el màxim aprofitament i dedicació.

• Respectar les normes de disciplina acadèmica que s’establisquen.

• Cooperar amb la comunitat universitària per a l’assoliment de les finalitats de la Universitat, i la conservació i millora dels seus serveis.

• Assumir la responsabilitat que comporten els càrrecs electes.

• Utilitzar els mitjans d’informació per a conèixer les orientacions de les assignatures en què estiguen matriculats.

• Fer un correcte ús de les instal·lacions, béns i recursos del Centre Associat i de la Universitat en general.

CONEIX ELS NOSTRES SERVEIS
Informació i orientació
 • Oferta d’estudis.
 • Organització acadèmica i tràmits administratius de la UNED.
 • Tramitació administrativa en general (admissió, matrícules, convalidacions, beques).
 • Tramitació de documents per registre electrònic.
COIE (Centre d’Orientació, Informació i Ocupació)
 • Orientació acadèmica i professional.
 • Pla d’Acolliment a nous estudiants.
Llibreria
 • Venda i distribució (presencial en la seu de València i on line) de llibres i publicacions.
Biblioteca
 • Préstec de material bibliogràfic directe i interbibliotecari.
 • Atenció bibliogràfica i de referència.
Recursos Tecnològics
 • Laboratoris de Física, Química (València) i Ciències Ambientals (Gandia).
 • Aula d’informàtica (València i Gandia) i de Videocoferència.
 • Ordinadors disponibles per a l’ús de l’alumnat a València.
 • Pàgina Web amb informació acadèmica, organitzativa, de serveis i agenda cultural, Facebook, Twitter.
Tutories presencials i telemàtiques
 • Tutories presencials, campus, interseus i intercampus en CUID, CAD i en tots els graus oferits per l’actual pla d’estudis de la UNED.
 • Emissions i recepció de tutories en línia per Webconfèrencia.
 • Orientació sobre preparació d’assignatures, exposició dels seus continguts fonamentals, aclariment de dubtes de contingut, si escau, presentació i solució de casos pràctics.
 • Proves presencials
 • Realització de proves presencials en les Seus de València i Alzira.
 • Assessorament per a afrontar les proves presencials.
 • Assessorament i correcció de les proves d’avaluació contínua.
Extensió Universitària
 • Cursos d’actualització professional i divulgació del coneixement.
 • Cursos d’Estiu.
 • UNED-Sènior.
Pràctiques Externes
 • Convenis de pràctiques per a graus i màster.
 • Supervisió de pràctiques en empreses i institucions.
COMPROMISOS DE QUALITAT
Informació i Orientació
 • Proporcionar informació acadèmica correcta i clara, respectant la confidencialitat de les dades personals. Donar la informació sol·licitada en el moment i si no està localitzable comunicar-lo en un termini màxim de set dies hàbils.
COIE (Centre d’Orientació, informació i Ocupació)
 • Oferir una jornada d’acolliment per àrea acadèmica a principis del mes d’octubre.
Llibreria
 • Disposar de, almenys, el 90% de la bibliografia bàsica necessària per a la preparació de les assignatures tutoritzades en el Centre Associat i publicacions.
 • Disposar del 80% de llibres no inventariats en els nostres fons, en el termini màxim d’una setmana després de la seua petició pels estudiants, excepte causes alienes al Centre Associat.
Biblioteca
 • En la Seu de València, disposar de, almenys, dues unitats de la bibliografia bàsica dell 90% de les assignatures de grau, una per a consulta en sala o préstec.
Recursos Tecnològics
 • Actualitzar periòdicament la web del Centre, almenys una vegada per quinzena en el període en el qual el Centre Associat romanga obert.
 • Disposar de 2 ordinadors operatius de lliure ús a la disposició dels estudiants durant tots els dies lectius.
Tutories presencials i telemàtiques
 • Publicar en la Web del Centre Associat i en el fòrum de tutoria de cada assignatura de Grau i Accés, almenys, el 90% dels Plans d’Acció de Tutorial (PAT) elaborats pel professorat tutor.
Proves presencials
 • Aplicar un protocol d’organització de les instal·lacions i verificació dels equips informàtics, que garantisquen una òptima celebració de les proves presencials.
Extensió Universitària
 • Com a mínim, proposar 7 activitats d’extensió universitària durant el període lectiu de cada curs.
Pràctiques Externes
 • Facilitar l’accés de tots els estudiants del pràcticum a organitzacions, entitats o empreses de l’entorn.

COM SOL·LICITAR INFORMACIÓ

COL·LABORACIÓ I PARTICIPACIÓ DELS ESTUDIANTS
 • L’opinió dels estudiants sobre els serveis, pot expressar-se a través d’enquestes anuals de satisfacció realitzades per la Seu Central.
 • Participen en la Junta Rectora, Claustre del Centre i en el Consell de Centre.
 • Tenen accés directe a la Direcció del Centre per a abordar qüestions acadèmiques.

QUEIXES, SUGGERIMENTS I FELICITACIONS

 • Les queixes, suggeriments i felicitacions es poden realitzar a través de la pàgina web del Centre, en la Secretaria, Biblioteca i/o Delegació d’Estudiants.

NORMATIVA REGULADORA