Tota aquella proposta que tinga per finalitat promoure la millora de la qualitat mitjançant l’aportació d’idees o iniciatives per a perfeccionar el funcionament de l’organització en els àmbits de la docència, la investigació, la transferència de coneixement, la innovació, l’extensió universitària, les infraestructures, els serveis i la gestió administrativa.

Expressió de la insatisfacció que l’usuari realitze sobre els defectes de funcionament, estructura, recursos, organització, tracte, desatenció, tardança o qualsevol altra imperfecció derivada de la prestació del servei. Les queixes formulades no tindran, en cap cas, la qualificació de recurs administratiu, ni la seua presentació interromprà els terminis establits en la normativa vigent, ni condicionaran, de cap manera, l’exercici de les restants accions o drets que, de conformitat amb la normativa reguladora de cada procediment, puguen exercir aquells que es consideren interessats en aquest.

Tot aquell reconeixement exprés realitzat per un usuari sobre el bon funcionament del Centre Alzira-València i el tracte o atenció rebuda de les persones que treballen en la mateixa (personal docent i investigador i personal d’administració i serveis) a títol individual.

La UNED Alzira-València posa a la disposició de tota la comunitat universitària una Bústia de Queixes, Suggeriments i Felicitacions.

Es podrà interposar la Queixa, Suggeriment o Felicitació a través d’este formulari online o presentant-se directament en la Secretaria del Centre i emplenant un formulari específic i habilitat a aquest efecte.

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

DATOS DE LA QUEJA, SUGERENCIA O FELICITACIÓN

MOTIVO DE LA QUEJA, SUGERENCIA O FELICITACIÓN*

De conformidad con el Reglamento UE 679/2016 General de Protección de Datos y legislación vigente, le informamos que los datos personales facilitados por usted a través del presente formulario serán tratados, en calidad de Responsable del tratamiento, por el Centro UNED Alzira-València e incorporados a la actividad de tratamiento “Quejas, sugerencias y felicitaciones”, cuya finalidad es el “Registro y tramitación de las quejas, sugerencias y felicitaciones presentadas en relación con la actuación del Centro UNED Alzira-València de acuerdo con lo previsto en la Ley 39/2015 y la Ley 40/2015”. Los datos podrán ser cedidos o comunicados, cuando legalmente proceda, a los Centros de UNED y a las Administraciones Públicas competentes en materia educativa.
Podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de sus datos, de limitación y oposición a su tratamiento, así como a no ser objeto de decisiones basadas únicamente en el tratamiento automatizado de sus datos, cuando procedan, ante la Secretaría del Centro UNED Alzira-València, en la calle Casa de la Misericordia, 34, 46014 – València o en la dirección de correo electrónico dpd@valencia.uned.es. Para más información visite nuestra Política de Privacidad