Queixes, Suggeriments i Felicitacions

La UNED Alzira-València posa a la disposició de tota la comunitat universitària una Bústia de Queixes, Suggeriments i Felicitacions.

Es podrà interposar la Queixa, Suggeriment o Felicitació a través d'un formulari online o presentant-se directament en la Secretaria del Centre i emplenant un formulari específic i habilitat a aquest efecte.

Queixa: expressió de la insatisfacció que l'usuari realitze sobre els defectes de funcionament, estructura, recursos, organització, tracte, desatenció, tardança o qualsevol altra imperfecció derivada de la prestació del servei. Les queixes formulades no tindran, en cap cas, la qualificació de recurs administratiu, ni la seua presentació interromprà els terminis establits en la normativa vigent, ni condicionaran, de cap manera, l'exercici de les restants accions o drets que, de conformitat amb la normativa reguladora de cada procediment, puguen exercir aquells que es consideren interessats en aquest.

Suggeriment: tota aquella proposta que tinga per finalitat promoure la millora de la qualitat mitjançant l'aportació d'idees o iniciatives per a perfeccionar el funcionament de l'organització en els àmbits de la docència, la investigació, la transferència de coneixement, la innovació, l'extensió universitària, les infraestructures, els serveis i la gestió administrativa.

Felicitació: tot aquell reconeixement exprés realitzat per un usuari sobre el bon funcionament del Centre Alzira-València i el tracte o atenció rebuda de les persones que treballen en la mateixa (personal docent i investigador i personal d'administració i serveis) a títol individual.