Carta de serveis

La nostra Missió és que tots els ciutadans/as del nostre entorn tinguen accés flexible al coneixement relacionat amb l'educació superior, mitjançant la modalitat d'aprenentatge semipresencial i a distància, i al desenvolupament professional i cultural de major interès social.

Per a això integrem:

• Directrius metodològiques de la Seu Central.

• Estratègies educatives aprovades per la Junta Rectora del Centre Associat.

• Iniciatives i demandes de la societat.

• Avanços en qualitat i tecnologia.

• Ofertes formatives de la xarxa de centres de la UNED.

DRETS DELS ESTUDIANTS

• A la llibertat d'expressió, reunió, representació i associació en l'àmbit universitari.

• A sol·licitar l'actuació del Defensor Universitari per a garantir els seus drets mitjançant els procediments adequats.

• A ser orientats i assistits en els estudis triats pel professorat amb els mitjans d'ensenyament més adequats en les assignatures tutoritzades.

• A disposar en cada disciplina del material didàctic complet i adequat a la metodologia de l'ensenyament a distància.

• A tenir accés, al començament del curs, de manera gratuïta, a la informació sobre els ensenyaments, les modalitats tutorials i criteris d'avaluació d'assignatures i el calendari de les proves.

• A ser avaluats objectivament en el seu rendiment acadèmic, obtenir revisió de la qualificació conforme a les normes i rebre la seua notificació dins dels terminis establits.

• A col·laborar en les tasques d'investigació tal com està regulat en els estatuts.

• A participar en els òrgans col·legiats de govern de la UNED a través dels seus representants.

DEURES DELS ESTUDIANTS

• Exercir la seua condició amb el màxim aprofitament i dedicació.

• Respectar les normes de disciplina acadèmica que s'establisquen.

• Cooperar amb la comunitat universitària per a l'assoliment de les finalitats de la Universitat, i la conservació i millora dels seus serveis.

• Assumir la responsabilitat que comporten els càrrecs electes.

• Utilitzar els mitjans d'informació per a conèixer les orientacions de les assignatures en què estiguen matriculats.

• Fer un correcte ús de les instal·lacions, béns i recursos del Centre Associat i de la Universitat en general.

COM SOL·LICITAR INFORMACIÓ

Contacta amb les nostres seus

 

CONEIX ELS NOSTRES SERVEIS

Informació i orientació

• Oferta d'estudis.

• Organització acadèmica i tràmits administratius de la UNED.

• Tramitació administrativa en general (admissió, matrícules, convalidacions, beques).

• Tramitació de documents per registre electrònic.

COIE (Centre d'Orientació, Informació i Ocupació)

• Orientació acadèmica i professional.

• Pla d'Acolliment a nous estudiants.

Llibreria

• Venda i distribució (presencial en la seu de València i on line) de llibres i publicacions.

Biblioteca

• Préstec de material bibliogràfic directe i interbibliotecari.

• Atenció bibliogràfica i de referència.

Recursos Tecnològics

• Laboratoris de Física, Química (València) i Ciències Ambientals (Gandia).

• Aula d'informàtica (València i Gandia) i de Videocoferència.

• Ordinadors disponibles per a l'ús de l'alumnat a València.

• Pàgina Web amb informació acadèmica, organitzativa, de serveis i agenda cultural, Facebook, Twitter.

Tutories presencials i telemàtiques

• Tutories presencials, campus, interseus i intercampus en CUID, CAD i en tots els graus oferits per l'actual pla d'estudis de la UNED.

• Emissions i recepció de tutories en línia per Webconfèrencia.

• Orientació sobre preparació d'assignatures, exposició dels seus continguts fonamentals, aclariment de dubtes de contingut, si escau, presentació i solució de casos pràctics.

Proves presencials

• Realització de proves presencials en les Seus de València i Alzira.

• Assessorament per a afrontar les proves presencials.

• Assessorament i correcció de les proves d'avaluació contínua.

Extensió Universitària

• Cursos d'actualització professional i divulgació del coneixement.

• Cursos d'Estiu.

• UNED-Sènior.

Pràctiques Externes

• Convenis de pràctiques per a graus i màster.

• Supervisió de pràctiques en empreses i institucions.

COMPROMISOS DE QUALITAT

Informació i Orientació

• Proporcionar informació acadèmica correcta i clara, respectant la confidencialitat de les dades personals. Donar la informació sol·licitada en el moment i si no està localitzable comunicar-lo en un termini màxim de set dies hàbils.

COIE (Centre d'Orientació, informació i Ocupació)

• Oferir una jornada d'acolliment per àrea acadèmica a principis del mes d'octubre.

Llibreria

• Disposar de, almenys, el 90% de la bibliografia bàsica necessària per a la preparació de les assignatures tutoritzades en el Centre Associat i publicacions.

• Disposar del 80% de llibres no inventariats en els nostres fons, en el termini màxim d'una setmana després de la seua petició pels estudiants, excepte causes alienes al Centre Associat.

Biblioteca

• En la Seu de València, disposar de, almenys, dues unitats de la bibliografia bàsica dell 90% de les assignatures de grau, una per a consulta en sala o préstec.

Recursos Tecnològics

• Actualitzar periòdicament la web del Centre, almenys una vegada per quinzena en el període en el qual el Centre Associat romanga obert.

• Disposar de 2 ordinadors operatius de lliure ús a la disposició dels estudiants durant tots els dies lectius.

Tutories presencials i telemàtiques

• Publicar en la Web del Centre Associat i en el fòrum de tutoria de cada assignatura de Grau i Accés, almenys, el 90% dels Plans d'Acció de Tutorial (PAT) elaborats pel professorat tutor.

Proves presencials

• Aplicar un protocol d'organització de les instal·lacions i verificació dels equips informàtics, que garantisquen una òptima celebració de les proves presencials.

Extensió Universitària

• Com a mínim, proposar 7 activitats d'extensió universitària durant el període lectiu de cada curs.

Pràctiques Externes

• Facilitar l'accés de tots els estudiants del pràcticum a organitzacions, entitats o empreses de l'entorn.

COL·LABORACIÓ I PARTICIPACIÓ DELS ESTUDIANTS

• L'opinió dels estudiants sobre els serveis, pot expressar-se a través d'enquestes anuals de satisfacció realitzades per la Seu Central.

• Participen en la Junta Rectora, Claustre del Centre i en el Consell de Centre.

• Tenen accés directe a la Direcció del Centre per a abordar qüestions acadèmiques.

QUEIXES, SUGGERIMENTS I FELICITACIONS

• Les queixes, suggeriments i felicitacions es poden realitzar a través de la pàgina web del Centre, en la Secretaria, Biblioteca i/o Delegació d'Estudiants.